De rûte


De rûte fan de sylalvestêdetocht folget wêr mooglik de rûte dy't de reedriders ek folgje. Dat betsjut dat wy oer de folgjende wetters komme: Nauwe Wimerts, De Ie, Sleattemer Mar, Sleattemer Gat, Easterbûtengrêft, Stedsgrêft, Sleattemer Gat, Sleattemer Mar, De Luts, Van Swinderenfeart, Wyldemerk, Spoekhoeksterfeart, Rysterfeart, Aldkarre, De Holken, Johan Frisokanaal, De Morra, Houten Daam, De Geau, Johan Frisokanaal, Grêft Starum, Noarderdyksfeart, Prinsepoel, Noarderdyksfeart, It Wiid, De Grûnzen, Jan Broerskanaal, Yndyk, Grêft Hylpen, Aesterfaart, Dyksfeart, De Horsa, Burrefeart, Djippe Dolte, Warkumer Trekfeart, Krúswetter, Stadsgracht, Nauwe Gracht, Wytmarsumer Feart, Harnzer Feart, Bolswardervaart, Grêft Harns, Van Harinxmakanaal, Vliet, Stadsgracht, Doanjumer Feart, De Rie, Bertltsumer Wiid, Moddergat, Wiersylster Rak, Blikfaart, Súdhoekster Faart, Ouwe Rij, Leisterfeart, Feinsumer Feart, Dokkumer Ie, Aldtsjerkster Feart, De Moark, Alddeel, Bonkefeart, Dokkumer Ie, Noorder Stadsgracht, Wester Stadsgracht, Harlinger Vaart, Ferbiningskanaal, Van Harinxmakanaal, De Swette, Loaiïngeaster Feart, Snitser Aldfeart, Jachthavenkanaal, Houkesleat, Stadsgracht, De Kolk, De Geau, Wiiddraai, De Wimerts en de Wide Wimerts.Bernlef, de Fryske studinteferiening fan Grins Thaeke.com Stichting Ramon scoort tegen kanker Wurdt lid fan de klub fan 11! Wurdt lid fan de klub fan 11! Wurdt lid fan de klub fan 11!